Política de Privacitat

  1. Qui és el responsable del tractament?

 El responsable del tractament és Juvé & Camps, S.A. amb adreça de contacte al carrer Sant Venat, 1 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Espanya) (“Juvé & Camps”).

 

  1. Amb quina finalitat tracta Juvé & Camps les dades personals?

Juvé & Camps tracta les dades personals per atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes remeses a través de la pàgina web www.propietatdespiells.com (el “Web“).

 

  1. Quina és(són) la(les) base(s) jurídica(ques) que legitima(en) el tractament de les dades personals?

La base jurídica que permet tractar les dades personals és el consentiment atorgat a través dels mitjans habilitats al Web per aquesta finalitat.

 

  1. Durant quant de temps conservarà Juvé & Camps les dades personals?

Un cop ateses i gestionades les sol·licituds enviades a través del Web, les dades personals es conservaran fins que s’esgotin el terminis de prescripció de les responsabilitats que se’n poguessin derivar i durant el temps que sigui necessari per al compliment de qualsevol obligació legal aplicable.

 

  1. Amb qui comparteix Juvé & Camps les dades personals?

Juvé & Camps no comparteix les dades personals amb tercers, llevat que ho exigeixi la legislació aplicable.

 

  1. Quins són els seus drets de protecció de dades?
Drets Contingut
Accés Pot sol·licitar que li confirmin si les seves dades personals estant sent tractades i, en cas afirmatiu, accedir a les seves dades personals que han estat incloses als fitxers de Juvé & Camps.
Rectificació Pot sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són inexactes.
Supressió Pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals.
Oposició En determinades circumstàncies, pot sol·licitar que les seves dades personals no siguin tractades.
Portabilitat Pot sol·licitar de rebre en un fitxer electrònic les dades personals que ha donat a Juvé & Camps així com el dret que aquestes siguin transmeses a tercers.
Limitació del tractament Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan:
– es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades personals,
– el tractament es il·lícit i vostè s’oposa a la supressió de les seves dades,
– Juvé & Camps no necessita processar les seves dades, però vostè les necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions,
s’ha oposat al tractament de les seves dades personals per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim mentre es verifica si el motius legítims de Juvé & Camps prevalen sobre els seus.
Revocació del consentiment Pot retirar el seu consentiment sense que n’afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir, quan correspongui, els seus drets de protecció de dades enviant una comunicació per escrit a lopd@juveycamps.com. Amb aquesta finalitat, Juvé & Camps pot demanar-li  una còpia del seu DNI/passaport vigent o de qualsevol altre document vàlid que acrediti la seva identitat.

Així mateix, vostè pot exercir el seu dret de reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o qualsevol altra autoritat de protecció de dades competent.

 

  1. Utilitza Juvé & Camps cookies o alguna altra tecnologia similar?

Aquest lloc Web únicament fa servir cookies tècniques per tal de fer funcionar el portal  i poder prestar els serveis que s’hi ofereixen.

 

Data de creació: Novembre de 2019